Close

Vzdelávanie - Služby

NÁSTROJE A METÓDY RIADENIA KVALITY

Cieľom školenia je oboznámenie a osvojenie si metodík a nástrojov kvality využívaných v automobilovom priemysle a súvisiacich s požiadavkami noriem ISO 9001 a IATF 16949, taktiež s požiadavkami v manažmente kvality (plánovanie, kontrola a zabezpečovanie kvality), priebehu riešenia reklamácií prostredníctvom 8D-REPORT-u, Analýzou koreňových príčin – Ishikawa, metodikou 5Why, metódou – Problem Solving.

 

Skúsený lektor (z prostredia AUTOMOTIVE), oboznámi účastníkov školenia s prípadovými štúdiami a formou workshopu oboznámi o metodikách činností, ktoré sa vykonávajú v každej etape procesu a zohľadňujú výstupy z výrobného procesu, aby sa zabezpečilo, že všetky výstupy budú pod kontrolou. V rámci školenia je ďalej vysvetlený účel a rozsah plánov kontroly a všetkých súvisiacich metód vrátane PDCA, Regulačných diagramov; atď.

Hlavné okruhy tém:

 • Požiadavky na systém – základné pojmy
 • Základné požiadavky z manažérstva kvality ISO 9001 a IATF 16949
 • Úlohy v manažérstve kvality (plánovanie, kontrola a zabezpečovanie  kvality)
 • Interné audity
 • Pravidlá pri reklamácii – 8D
 • Nástroje pre systematickú identifikáciu príčin a analýza príčin, Ishikawa, metodika 5Why
 • Popis a analýza problému, špecifikácia problému
 • Analýza príčin a výber kľúčových príčin
 • Opatrenia na zamedzenie problémov
 • PROBLEM SOLVING: problém – príčina – následok – opatrenie
 • PDCA cyklus
 • Základy SPC (Statistical process control)
 • Základy MSA (Measurement System Analysis)
 •  

Skúsený lektor (z AUTOMOTIVE), oboznámi účastníkov školenia s prípadovými štúdiami prihliadnuc na požiadavky zákazníkov automobilového priemyslu.

Cieľová skupina účastníkov:

 • pracovníci, ktorí zabezpečujú procesnú kvalitu,
 • pracovníci z oblasti riadenia kvality,
 • pracovníci, ktorí sa podieľajú na monitorovanie a riadenie dodávateľov,
 • pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s požiadavkami zabezpečenia kvality a riešením interných a externých nezhôd,
 • pracovníci podieľajúci sa na zlepšovaní procesov.

Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikáty o absolvovaní školenia „NÁSTROJE A METÓDY RIADENIA KVALITY“.

Certifikát má medzinárodnú validitu.

Termíny otvorených školení:

pripravujeme …

Miesto konania:

FILTER TECHNIK – ŽILINA

 

Rozsah školenia:

2 dni

Ceny:

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený lektor s praxou plánovania kvality procesov a realizácie vzorkovania,

– občerstvenie.

 

Uzávierka školenia je 7 dní pred začiatkom konania školenia.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.školenie