Close

Vzdelávanie - Služby

Technická čistota - Komplexné riešenie Technickej čistoty
(VDA 19.x a ISO)

Anotácia:

Pre elimináciu nečistôt a rizík z kontaminácie, organizácia musí udržiavať svoje prevádzkové priestory v poriadku, čistote a dobrom stave, primerane potrebám produktu a výrobnému procesu.

Odborné školenie Technická čistota – Komplexné riešenie Technickej čistoty, je modulovo zameraný na odbornú prípravu budúcich Audítorov čistoty a zamestnancov, ktorí budú implementovať a monitorovať Systém čistoty v príslušnom priemyselnom odvetví (automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, výroba medicínskych pomôcok, atď.), kde prítomnosť kontaminácie má výrazný vplyv na špecifické charakteristiky produktov a kontaminácia môže ovplyvňovať bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, životnosť a kvalitu produkcie a služieb.

 

Požiadavky Technickej čistoty a Čistoty prostredia sú uvádzané v normách ISO 16232, ISO 13 485 (Systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok), ISO 14644, štandardoch  VDA 19.1 a VDA 19.2, prípadne odvetvových špecifikáciách (automobilový priemysel – VW 01134, QV 11 111, STD 107-0002, PV8220).

 

Prostredníctvom školenia budú účastníci oboznámení s požiadavkami efektívneho zavádzania a monitorovania čistoty pri definovaných prvkoch procesov, ako aj systéme Analýzy rizík jednotlivých faktorov, ovplyvňujúcich čistotu.

 

Cieľom školenia je získať znalosti potrebné pre optimalizáciu produkcie a elimináciu rizika kontaminácie v procesoch a poskytovaných službách.

Cieľom školenia je pripraviť po praktickej stránke účastníkov na systém plánovania a  riadenie produkcie s cieľom eliminovať rizika kontaminácie a zabrániť znečisteniu pracovného prostredia, pracovníkov alebo produktu.

 

Súčasťou školenia je inštruktáž k Auditom čistoty prostredníctvom Licencovaného SW

Hlavné okruhy tém:

Koncepcia čistoty – požiadavky medzinárodných noriem

Systém Technickej čistoty

Znečistenie a riziko

Preskúmanie vplyvov jednotlivých faktorov

Špecifikácia čistoty

Skúšky čistoty

Extrakcia

Filtrácia

Analýza

Koncepcia čistej výroby

CAE – Audit čistoty – vyhodnotenie dodržiavania požiadaviek čistoty

Cieľová skupina účastníkov:

Pracovníci manažmentu a vedúci pracovníci zodpovední za zavádzanie čistoty v priemysle, zamestnanci laboratórií, zamestnanci z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci podieľajúci sa na zavádzaní a monitorovaní Technickej čistoty, pracovníci vykonávajúci interné audity čistoty.

Po úspešnom absolvovaní školenia účastník získa licencovaný certifikát CAE®Technická čistota – Komplexné riešenie Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)“. Certifikát má medzinárodnú validitu.

Účastníci školenia „Technická čistota – Komplexné riešenie Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)“, majú možnosť pokračovať v odbornej príprave Audítorov čistoty – licencovaných CAE®, s cieľom získať Kartu audítora „Cleanliness Auditor 1st & 2nd party .

Termíny otvorených školení:

Miesto konania:

Košice

Rozsah školenia:

3 dni

príprava licencovaných audítorov čistoty.

Ceny:

V cene je zahrnuté

– poplatok za školenie CAE®,

– rozsiahle školiace materiály,

– skúsený školiteľ s audítorskou praxou v oblasti technickej čistoty,

– občerstvenie.

 

 

Uzávierka školenia je 7 dní pred začiatkom konania školenia.

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.